Reklamačné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti Something Nice s.r.o., so sídlom Novomeského 2688/2, 911 08 Trenčín; IČO: 46427023, IČ DPH: 2023368578; spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo: 25322 / R, (ďalej len "Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany") s tým súvisiace.

2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona slovenské národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.sexyvlasy.sk.

 

II. Kontrola tovaru pri prevzatí

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru, alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

III. Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a za akých okolností vada nastala.

4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby a dennom používaní je 3-12 mesiacov, v závislosti od zakúpeného produktu.

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie vo výške 15 eur.

6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

7. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie pri zakúpenom tovaru do 12 mesiacov od kúpi tovar.

8. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

9. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

 

Dôležité upozornenie:

Všetky vlasy na predĺženie ponúkané na týchto stránkach sú určené pre profesionálne použitie a používať ich musí osoba k tomu vyškolená / kaderník /.

Reklamácie na vlasy spôsobené neodborným použitím neuznávame. Pri reklamácii je potrebné priložiť daňový doklad o tom, že ste si nechali vlasy predĺžiť vo vlasovom štúdiu, ktorá má v živnostenskom registri zapísané kadernícke služby.

Reklamácia ku ktorej nebude priložená kópia daňového dokladu o zaplatení služby predĺženie vlasov neuznávame.

Reklamované sady CLip In ako aj  pramene vlasov určené na trvalé predlžovanie je nutné zviazať pred odoslaním do copu a zabaliť tak, aby nedošlo k zamotaniu – znehodnoteniu vlasov, inak bude reklamácia zamietnutá.

 

Vypadávanie vlasov zo spojov, lámanie vlasov, motanie vlasov, neuznávame za reklamáciu pretože sa jedná o výrobky z vlasov a patrí to k typickému opotrebovaniu vlasov nosením a používaním.

Keďže vlasy na predĺženie a všetky produkty uvedené v kategórii vlasy na predĺženie sú určené pre profesionálne použitie, reklamácie sa riadia podľa Obchodného zákonníka.

Vypadávanie vlasov zo spojov reklamujte u Vášho kaderníka.

Vlasy sa lámu ak nedodržíte správnu hydratáciu vlasov a používate žehličku na vlasy.

Motanie vlasov vzniká zanedbanou starostivosťou. Keď si vlasy budete pravidelne česať nebudú sa Vám motať!

 

IV. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.sexyvlasy.sk

 

Špeciálne ustanovenia

Ľudské vlasy sú veľmi citlivým jedinečným materiálom. Pred akýmkoľvek použitím ľudských vlasov doporučujeme zamýšľaný úkon odskúšať na malej časti vlasov a až po oboznámení sa s výsledkom zamýšľaného úkonu previesť zamýšľaný úkon na ďalšom tovare. Každé ľudské vlasy sú jedinečné, preto sa môžu správať pri rovnakých podmienkach a vykonaných úkonoch odlišne. Veľmi dôležitou súčasťou je pravidelná dôkladná starostlivosť o vlasy, ako aj o ďalší tovar.

Ľudské vlasy točené, kučeravé, zvlnené, trvalené po umytí môžu prirodzene stratiť svoj ​​pôvodný vlnitý tvar. Strata pôvodného vlnitého tvaru vlasov vplyvom vykonaného úkonu nie je vadou tovaru. Ľudské vlasy sa môžu pôsobením rôznych vplyvov resp. po umytí alebo po inom úkone rôzne postupne vlniť, točiť a zapletať, stratiť svoj ​​pôvodný tvar, stratiť svoj ​​lesk, strácať požadovanú farebnosť. Zvlnenie, točenie a zapletanie, strata pôvodného tvaru, strata lesku, strata farebnosti vlasov vplyvom vykonaného úkonu, umývaním a pôsobením rôznych vplyvov nie je vadou tovaru. Ľudské vlasy sa prirodzene vysušujú, vzhľadom k tomu, že sa nemôžu prirodzene vyživovať a mastiť. Ľudské vlasy nemajú prirodzenú výživu z korienkov vlasov, preto je veľmi dôležité používať vhodné prípravky na získanie požadovaných efektov a vlastností (lesk, farba, vláčnosť, ...), všetky úkony a všetky prípravky doporučujeme najskôr odskúšať na malej časti vlasov a oboznámiť sa s ich účinkom. Vysušovaniu vlasov vplyvom vykonaného úkonu, nie je chybou tovaru.

Vlasy sú spotrebným tovarom. Označenie vlasov "európske vlasy" je označenie pre vlasy obdobné štruktúry ako sú Európske vlasy, čiže ich pôvod môže byť z iných, ako európskych štátov (napr. Mexiko, Rusko, Kanada, severná Afrika ...). Nejedná sa o panenskej vlasy, je potrebná zvýšená starostlivosť na zachovanie kvality vlasov. Označenie vlasov "RUSKE vlasy" je označenie pre vlasy Ruského pôvodu, ktoré sú pred spracovaním vlasov väčšinou panenskej a následne sa šetrným spôsobom farbené na základnej ponúkané farby. Dodávané vlasy sú tzv.. "Mŕtve vlasy", čiže nie sú prirodzené vyživované - premasťované ľudským sekrétom. Skutočná životnosť vlasov, či už odfarbovanie a farbených alebo nefarbených sa môže pri jednotlivých kusoch líšiť, môže byť dlhšia, ale aj kratšie ako nami deklarovaná, vzhľadom k samotnej štruktúre vlasu, rozsahu pôsobenia odfarbovacích a farbiacich látok, poskytnutej starostlivosti o vlasy a podmienkam v akých sa užívajú. U odfarbovanie ľudských vlasov v blond farbách je vysoká pravdepodobnosť, že vzhľadom k silným odbarvovacím procesom, životnosť vlasu nemusí dosiahnuť ani 1 rok.

 Po vykonaní akejkoľvek úpravy pôvodnej farby vlasov sa stráca záruka na zakúpené vlasy a zodpovednosť za stav vlasov preberá kupujúci.

Lámaniu a štiepeniu vlasov resp. koncov vlasov je v súčasnosti celkom bežným javom aj u vlasov neodstrihnutých na hlavách ľudí a intenzitu štiepeniu a lámaniu nevieme dopredu odhadnúť. U farbených a nefarbených vlasov, predávajúci nevie predvídať túto skutočnosť, ktorá sa nemusí pri spracovaní vlasov ukázať, preto na lámanie a štiepenie vlasov predávajúci nevie poskytnúť záruku na neštiepanie sa a nelámanie sa vlasov.

Dodávané ukončenie upevnením vlasov do prameňov vlasov rôznych prevedenie typ U, I, šité, atď.. je len pomocné ukončenie resp. pomocné uchytenie. V žiadnom prípade toto ukončenie nemôže slúžiť k samotnému pripevnenie prameňov vlasov k vlastným vlasom, ako spojovací materiál. Na pomocné uchytenie nie je možné podať reklamáciu vzhľadom k tomu, že sa jedná len o pomocné uchytenie, ktoré je dočasné a slúži na zjednodušenie práce s vlasovým materiálom. Na samotné upevnenie vlasov, vlasových prameňov sa vždy musí použiť samostatný spojovací materiál podľa vlastného výberu kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť išli upevnenie zakúpených vlasov použije pomocný materiál, ktorý na to nie je určený a za následné možné vzniknuté škody, poškodenia a iné ujmy. Postupné vyčesávanie a vypadávanie jednotlivých vlasov z ukončenia prameňov vlasov je bežnou prirodzenou súčasťou, jeho intenzita a početnosť závisí na mnohých faktoroch a vplyvov a nepovažuje sa za chybu tovaru. Uvoľnenie prameňov vlasov z uchytených spojov je súčasťou jednotlivých systémov predlžovanie a zahusťovanie vlasov.

 Kupujúci má povinnosť vyskúšať si či mu použitý druh "keratínu" - lepidlá na prameňoch vlasov vyhovuje a až tak ho začať ďalej komerčne používať. Ak kupujúcemu nevyhovuje konkrétny "keratín" má povinnosť použiť akýkoľvek iný, ktorý kupujúci pozná a s ktorým je spokojný. Na zlepené spoje majú vplyv vonkajšie faktory, ako sú používané kozmetické prípravky, voda, vzduch, teplo, vlhkosť, rôzne chemické látky, atď.. , Ktoré vo väčšej či menšej miere narušujú zlepený spoj a tým ho oslabujú, preto sa môže stať, že pod týmito vplyvmi sa môžu spoje uvoľňovať, môžu sa začať žmoliť, drobiť, trúsiť a tým pádom sa môžu začať uvoľňovať vlasy zo spoja. V takom prípade okamžite po zistení tohto stavu, je potrebné dať všetky vlasy - pramene vlasov dole a novo ich aplikovať s novým "keratínom". Na základe týchto skutočností predávajúci nevie poskytnúť záruku absolútnej spokojnosti na zlepené spoje "keratínom" - lepidlom.

Každý druh, typ ľudských vlasov je špecifický, preto kupujúci musí pri kúpe výrobkov sám zvážiť či daný druh vlasov je pre jeho potreby vhodný a za výber tovaru kupujúcim nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Kupujúci preberá zodpovednosť za použitie výrobkov obzvlášť ľudských vlasov a to prvým akýmkoľvek zásahom do nich.

Predávajúci dodáva kupujúcemu len tovar a neposkytuje kupujúcemu školenia týkajúce sa profesionálnych kaderníckych a iných odborných školení.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za použitie ľudských vlasov, za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony vykonávané, prevedené a vykonané na tovar a s tovarom, ako aj za záruku za akékoľvek úkony, ktorými sa spôsobí poškodenie, znehodnotenie resp. zničenie tovaru, za následky resp. výsledky použitia výrobku a za akékoľvek prípadné následne takto vzniknuté škody, poškodenia a iné ujmy.

Záruku za ľudské vlasy není možné poskytnúť po uskutočnenom úkone na nich, vzhľadom k tomu, že samotný ľudský vlas je obzvlášť citlivým materiálom a akýmkoľvek úkonom je možné ho narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atd. . , Pričom mieru není možné z povahy samotného výrobku určiť.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu tovaru. Za vadu tovaru sa nepovažuje tiež poškodenie tovaru pri zanedbaní odporúčaní, upozornení a oznámení predávajúceho a zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie tovaru po jeho dodaní kupujúcemu. 
 
Kupujúci berie na vedomie, že každé predĺženie, alebo zahustenie vlasov zaťažuje vlastné korienky vlasov a môže spôsobiť následné vypadávanie vlastných vlasov. Kupujúci je oboznámený s tým, že každý z použitých a zakúpených materiálov (mikrokroužky, pásky, parochne, vlasy ľudské, zakončenie na vlasoch, ako aj iný použitý materiál) môže u citlivejších ľudí na rôzne farby, kovy, obsiahnuté látky a použité materiály vo výrobkoch vyvolať rôzne alergické reakcie, napr.. sčervenanie pokožky, svrbenie hlavy, zvýšenie citlivosti pokožky a iné. Tieto nečakane vyvolané alergické reakcie nie sú chybou výrobku. Predávajúci nemôže dopredu vedieť u koho tieto alergické reakcie vzniknú a preto nepreberá zodpovednosť za takto vzniknutý stav a vzniknuté následky. Kupujúci musí sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku (otestovať si ho, či vyhovuje) a kupujúci sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a takto vzniknuté následky. V prípade spozorovania akýchkoľvek neprirodzených reakcii je povinnosťou kupujúceho okamžite bezodkladne odstrániť použité príčesky, parochne, nadpojené pramene vlasov aj ďalší použitý materiál z hlavy. 


Postup pre reklamovanie tovaru:

  1. Stiahnite si reklamačný formulár ( >>>>TU <<<<)
  2. Reklamačný formulár vyplnte
  3. Reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom nám zašlite na adresu:  

                              Something Nice s.r.o.
                              Novomeského 2688/2
                              91108 TrenčínKošík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

vyber farby vlasov