Obchodné podmienky 
Obchodné podmienky platné pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu www.sexyvlasy.sk

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

definícia

Predávajúci pre právnické osoby /podnikateľov/  Something Nice s.r.o., IČO: 46 427 023, prevádzkovateľ e-shopu www.sexyvlasy.sk.

Predávajúci pre fyzické osoby Something Nice s.r.o., IČO: 46 427 023,

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru.

Tovar - produkty alebo služby v ponuke e-shopu www.sexyvlasy.sk .

 

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá poskytnutím svojich kontaktných údajov prevádzkovateľovi internetového obchodu www.sexyvlasy.sk a objednávkou realizuje kúpu tovaru a stáva sa registrovaným užívateľom tohto internetového obchodu.

Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu www.sexyvlasy.sk  je spoločnosť Something Nice s.r.o., so sídlom Novomeského 2688/2, Trenčín 911 08, Slovensko; IČO: 46 427 023, DIČ: 2023368578 (platca DPH) IČ DPH:SK2023368578.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 25322/R.

Bankové spojenie:

pre platbu v EUR IBAN: SK30 0900 0000 0050 5331 6992 (Slovenská Sporiteľňa, a.s.), BIC/SWIFT: GIBASKBX

alebo

pre platbu v českých korunách číslo účtu: 2200540633, kód banky 2010 (Fio banka, a.s.) IBAN:SK38 8330 0000 0022 0054 0633, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Zásady a predpisy

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223 / 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 CFU o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Nákup tovaru prostredníctovm e - shopu www.sexyvlasy.sk môžu vykonávať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Zákazník poskytnutím svojich údajov a vytvorením a potvrdením objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11

97101 Prievidza 1, Slovensko

Tel.č. : +421 46 5422 771

e - mail: tn@soi.sk

 

Článok II.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže v  e-shope www.sexyvlasy.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo PRIDAŤ DO KOŠÍKA. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA a zadaní počtu kusov, prípadne ostatných parametrov podľa charakteru tovaru sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Dokončenie objednávky je podmienené vyplnením objednávkového formulára určeného pre neregistrovaných zákazníkov, alebo sa môžete v našom e-shope zaregistrovať, čo Vám v budúcnosti môže priniesť ďalšie výhody (napr. Zľavy z ceny tovaru, môžete byť informovaný o nových produktoch, akciách a pod..). Pri vyplňovaní objednávkového formulára, alebo pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu spoločnosti Something Nice s.r.o. Spoločnosť ručí za to, že osobné údaje nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať v e-shope www.sexyvlasy.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme e-shopu www.sexyvlasy.sk . Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky.

Po zrealizovaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail obsahujúci zoznam objednaného tovaru, kontaktné údaje a číslo objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou, a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. E-shop www.sexyvlasy.sk a umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Článok III.

Ceny a Platobné podmienky

Ceny sú stanovené systémom e-shopu www.sexyvlasy.sk . Zmena cien je vyhradená. Všetky ceny tovaru sú uvádzané v koncovej cene. Zákazník si môže vybrať spôsob platby prevodom. Pri tomto spôsobe platby sa po potvrdení objednávky vygeneruje objednávka so všetkými potrebnými údajmi na zaplatenie, ktoré si zákazník môže vytlačiť. Úhradu objednávky je nutné zrealizovať do 7 dní prostredníctvom internetbankingu, alebo v banke vložením na náš účet. Po pripísaní platby v prospech nášho účtu bude vygenerovaná faktúra. O všetkých stavoch vybavovanie vás budeme informovať e - mailom. Zákazník si môže vybrať aj spôsob platby formou dobierky, kedy bude vygenerovaná objednávka. Zákazník zaplatí cenu, ktorá je uvedená na faktúre pri doručení. Tiež je možné vybrať spôsob platby ON LINE platbou. Prostredníctvom tohto rozhrania prebehne platba okamžite.

Článok IV.

Doba, počas ktorej je e - shop viazaný ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti systému e-shopu www.sexyvlasy.sk je spoločnosť Something Nice s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (faktúry).

Článok V.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť Something Nice s.r.o. sa zaväzuje expedovať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 10 pracovných dní od vytvorenia objednávky - platba dobierka, alebo pri platbe prevodom do 10 pracovných dní od uhradenia faktúry, ak u daného produktu nie je uvedená iná doba dodania. Ak spoločnosť Something Nice  s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojom sklade (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa expedovať tovar zákazníkovi najneskôr do 10 pracovných dní od uhradenia faktúry.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Something Nice s.r.o. na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Something Nice s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Something Nice s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Something Nice s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla expedovaný do 10 pracovných dní, resp. tovar označený v ponuke textom "Tovar na záväznú objednávku" do 14 dní od vytvorenia objednávky - platba dobierka alebo platba prevodom po pripísaní úhrady na účet spoločnosti.

Spoločnosť Something Nice s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme e-shopu www.sexyvlasy.sk ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 150 € alebo 4122KČ, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 150 € alebo 4122KČ spoločnosť Something Nice s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Českej republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti, alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť Something Nice s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné opakované doručenie tovaru.

Článok VI.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne ​​(adresa spoločnosti), alebo e-mailom na adresu storno@sexyvlasy.sk v prípade, že cena z objednávky (faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, spoločnosť Something Nice s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar na objednávku" aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany spoločnosti Something Nice s.r.o.

Spoločnosť Something Nice s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Something Nice s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (faktúry), alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Something Nice s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Something Nice s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet, alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy pri nákupe ve - shope www.sexyvlasy.sk

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 c. 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne ​​vyplnením formulára o vrátenie tovaru a zaslaním na e-mailovú adresu storno@sexyvlasy.sk alebo vyplnením web formulára na stránke www.sexyvlasy.sk. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar na svoje náklady do spoločnosti Something Nice s.r.o. odoslaním do sídla spoločnosti, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Vlasové produkty CLIP IN nevymieňame a nemožno ich vrátiť pokiaľ nie sú vlasy v pôvodnom balení a je poškodena plomba.

Z hygienického dôvodu nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť alebo vrátiť. Výnimka je možná len pri nepoužitom pôvodne zabalenom tovare. Zodpovednosť za použitie tovaru nesie kupujúci a ten aj sám musí posúdiť svoju profesionalitu a odbornosť pracovať s kupovaným tovarom. Po obdržaní vráteného tovaru do spoločnosti Something Nice s.r.o. mu spoločnosť do 15 dní od doručenia tovaru zašle peniaze na účet.

V prípade, že zákazník vráti objednaný tovar rozbalený, poškodený, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bolo predávajúcemu odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Pri vrátení vlasov /sady, pásu, copu CLIP IN/ ktoré boli použité učtujeme poplatok 20€ s DPH za umytie a konzerváciu vlasov z hygienických dôvodov. Táto čiastka je odpočítaná s ceny tovaru.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu do 20 dní po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Rovnako nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. Vlasový tovar) ak bol použitý. Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, takto zaslaný tovar nebude z našej strany prijatý.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné ani v prípade, pokiaľ je CLIP IN sada, pás, cop vyrábaná podľa požiadaviek zákazníka - na objednávku. 

Vrátený tovar spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy nám zašlite doporučene na adresu: 

                                          Something Nice s.r.o.
                                          Novomeského 2688/2
                                          91108 Trenčín

Upozornenie: Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za zásielky zaslané ako obyčajné listové zásielky bez podacieho čísla. Zásielky nám zasielajte doporučene. 

Článok VIII

Neprevzatia odoslanej zásielky

V prípade, že si zásielku kupujúci nemôže prevziať v stanovenom termíne, je povinný informovať predávajúceho o tom vopred pred odoslaním zásielky. Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu teda poštovné a balné, prípadne ďalšie náklady vynaložené na expedovania zásielky - zmluvnú pokutu za neprevzatie zásielky v sume SR-10 €, ČR-300Kč.

V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si spoločnosť Something Nice s.r.o. vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu za neprevzatia zásielky vo výške SR-10 €, ČR-300Kč. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 7 dní. Ak sa tak nestane, bude voči nemu začaté súdne a následne exekučné konanie.

Pokiaľ si zákazník bude priať zaslať tú istú neprevzatú zásielku, bude od neho požadovať platbu vopred na účet. Pri konečnej cene bude však pripočítaný náklad spojený s vrátenou zásielkou. V tomto prípade bude zmluvná pokuta SR-10 €, ČR-300Kč zrušená. Za určitých okolností si vyhradzujeme právo zverejniť celé meno neplatičov na www.sexyvlasy.sk.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sexyvlasy.sk  rešpektuje Vaše súkromie a prehlasuje, že neposkytne Vaše osobné údaje v akejkoľvek podobe tretím stranám a že sa riadi zákonom č .428 / 2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Výnimku vytvára len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednávaní slúžia výhradne pre našu internú potrebu a slúžia len k úspešnému vybaveniu Vašej požiadavky.

Registráciou v internetovom obchode www.sexyvlasy.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z našej databázy.

Článok X

Reklamačné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti Something Nice s.r.o., so sídlom Novomeského 2688/2, 911 08 Trenčín; IČO: 46427023, DIČ: 2023368578; spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo: 25322/R, (ďalej len "Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany") s tým súvisiace.

2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona slovenské národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.sexyvlasy.sk.

 

II. Kontrola tovaru pri prevzatí

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru, alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.sexyvlasy.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

III. Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a za akých okolností vada nastala.

4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby a dennom používaní je 3-12 mesiacov, v závislosti od zakúpeného produktu.

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie vo výške 15 eur.

6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

7. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie pri zakúpenom tovaru do 12 mesiacov od kúpi tovar.

8. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

9. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

 

Dôležité upozornenie:

Všetky vlasy na predĺženie ponúkané na týchto stránkach sú určené pre profesionálne použitie a používať ich musí osoba k tomu vyškolená / kaderník /.

Reklamácie na vlasy spôsobené neodborným použitím neuznávame. Pri reklamácii je potrebné priložiť daňový doklad o tom, že ste si nechali vlasy predĺžiť vo vlasovom štúdiu, ktorá má v živnostenskom registri zapísané kadernícke služby.

Reklamácia ku ktorej nebude priložená kópia daňového dokladu o zaplatení služby predĺženie vlasov neuznávame.

Reklamované sady CLip In ako aj  pramene vlasov určené na trvalé predlžovanie je nutné zviazať pred odoslaním do copu a zabaliť tak, aby nedošlo k zamotaniu – znehodnoteniu vlasov, inak bude reklamácia zamietnutá.

Vypadávanie vlasov zo spojov, lámanie vlasov, motanie vlasov, neuznávame za reklamáciu pretože sa jedná o výrobky z vlasov a patrí to k typickému opotrebovaniu vlasov nosením a používaním.

Keďže vlasy na predĺženie a všetky produkty uvedené v kategórii vlasy na predĺženie sú určené pre profesionálne použitie, reklamácie sa riadia podľa Obchodného zákonníka.

Vypadávanie vlasov zo spojov reklamujte u Vášho kaderníka.

Vlasy sa lámu ak nedodržíte správnu hydratáciu vlasov a používate žehličku na vlasy.

Motanie vlasov vzniká zanedbanou starostlivosťou. Keď si vlasy budete pravidelne česať nebudú sa Vám motať!

 

IV. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.sexyvlasy.sk

 

Článok XI

špeciálne ustanovenia

Ľudské vlasy sú veľmi citlivým jedinečným materiálom. Pred akýmkoľvek použitím ľudských vlasov doporučujeme zamýšľaný úkon odskúšať na malej časti vlasov a až po oboznámení sa s výsledkom zamýšľaného úkonu previesť zamýšľaný úkon na ďalšom tovare. Každé ľudské vlasy sú jedinečné, preto sa môžu správať pri rovnakých podmienkach a vykonaných úkonoch odlišne. Veľmi dôležitou súčasťou je pravidelná dôkladná starostlivosť o vlasy, ako aj o ďalší tovar.

Ľudské vlasy točené, kučeravé, zvlnené, trvalené po umytí môžu prirodzene stratiť svoj ​​pôvodný vlnitý tvar. Strata pôvodného vlnitého tvaru vlasov vplyvom vykonaného úkonu nie je vadou tovaru. Ľudské vlasy sa môžu pôsobením rôznych vplyvov resp. po umytí alebo po inom úkone rôzne postupne vlniť, točiť a zapletať, stratiť svoj ​​pôvodný tvar, stratiť svoj ​​lesk, strácať požadovanú farebnosť. Zvlnenie, točenie a zapletanie, strata pôvodného tvaru, strata lesku, strata farebnosti vlasov vplyvom vykonaného úkonu, umývaním a pôsobením rôznych vplyvov nie je vadou tovaru. Ľudské vlasy sa prirodzene vysušujú, vzhľadom k tomu, že sa nemôžu prirodzene vyživovať a mastiť. Ľudské vlasy nemajú prirodzenú výživu z korienkov vlasov, preto je veľmi dôležité používať vhodné prípravky na získanie požadovaných efektov a vlastností (lesk, farba, vláčnosť, ...), všetky úkony a všetky prípravky doporučujeme najskôr odskúšať na malej časti vlasov a oboznámiť sa s ich účinkom. Vysušovaniu vlasov vplyvom vykonaného úkonu, nie je chybou tovaru.

Vlasy sú spotrebným tovarom. Označenie vlasov "európske vlasy" je označenie pre vlasy obdobné štruktúry ako sú Európske vlasy, čiže ich pôvod môže byť z iných, ako európskych štátov (napr. Mexiko, Rusko, Kanada, severná Afrika ...). Nejedná sa o panenskej vlasy, je potrebná zvýšená starostlivosť na zachovanie kvality vlasov. Označenie vlasov "RUSKE vlasy" je označenie pre vlasy Ruského pôvodu, ktoré sú pred spracovaním vlasov väčšinou panenskej a následne sa šetrným spôsobom farbené na základnej ponúkané farby. Dodávané vlasy sú tzv.. "Mŕtve vlasy", čiže nie sú prirodzené vyživované - premasťované ľudským sekrétom. Skutočná životnosť vlasov, či už odfarbovanie a farbených alebo nefarbených sa môže pri jednotlivých kusoch líšiť, môže byť dlhšia, ale aj kratšie ako nami deklarovaná, vzhľadom k samotnej štruktúre vlasu, rozsahu pôsobenia odfarbovacích a farbiacich látok, poskytnutej starostlivosti o vlasy a podmienkam v akých sa užívajú. U odfarbovanie ľudských vlasov v blond farbách je vysoká pravdepodobnosť, že vzhľadom k silným odbarvovacím procesom, životnosť vlasu nemusí dosiahnuť ani 1 rok.

 Po vykonaní akejkoľvek úpravy pôvodnej farby vlasov sa stráca záruka na zakúpené vlasy a zodpovednosť za stav vlasov preberá kupujúci.

Lámaniu a štiepeniu vlasov resp. koncov vlasov je v súčasnosti celkom bežným javom aj u vlasov neodstrihnutých na hlavách ľudí a intenzitu štiepeniu a lámaniu nevieme dopredu odhadnúť. U farbených a nefarbených vlasov, predávajúci nevie predvídať túto skutočnosť, ktorá sa nemusí pri spracovaní vlasov ukázať, preto na lámanie a štiepenie vlasov predávajúci nevie poskytnúť záruku na neštiepanie sa a nelámanie sa vlasov.

Dodávané ukončenie upevnením vlasov do prameňov vlasov rôznych prevedenie typ U, I, šité, atď.. je len pomocné ukončenie resp. pomocné uchytenie. V žiadnom prípade toto ukončenie nemôže slúžiť k samotnému pripevnenie prameňov vlasov k vlastným vlasom, ako spojovací materiál. Na pomocné uchytenie nie je možné podať reklamáciu vzhľadom k tomu, že sa jedná len o pomocné uchytenie, ktoré je dočasné a slúži na zjednodušenie práce s vlasovým materiálom. Na samotné upevnenie vlasov, vlasových prameňov sa vždy musí použiť samostatný spojovací materiál podľa vlastného výberu kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť išli upevnenie zakúpených vlasov použije pomocný materiál, ktorý na to nie je určený a za následné možné vzniknuté škody, poškodenia a iné ujmy. Postupné vyčesávanie a vypadávanie jednotlivých vlasov z ukončenia prameňov vlasov je bežnou prirodzenou súčasťou, jeho intenzita a početnosť závisí na mnohých faktoroch a vplyvov a nepovažuje sa za chybu tovaru. Uvoľnenie prameňov vlasov z uchytených spojov je súčasťou jednotlivých systémov predlžovanie a zahusťovanie vlasov.

 Kupujúci má povinnosť vyskúšať si či mu použitý druh "keratínu" - lepidlá, farba vlasov na prameňoch vlasov vyhovuje a až tak ho začať ďalej komerčne používať. Ak kupujúcemu nevyhovuje konkrétny "keratín" má povinnosť použiť akýkoľvek iný, ktorý kupujúci pozná a s ktorým je spokojný. Na zlepené spoje majú vplyv vonkajšie faktory, ako sú používané kozmetické prípravky, voda, vzduch, teplo, vlhkosť, rôzne chemické látky, atď.. , Ktoré vo väčšej či menšej miere narušujú zlepený spoj a tým ho oslabujú, preto sa môže stať, že pod týmito vplyvmi sa môžu spoje uvoľňovať, môžu sa začať žmoliť, drobiť, trúsiť a tým pádom sa môžu začať uvoľňovať vlasy zo spoja. V takom prípade okamžite po zistení tohto stavu, je potrebné dať všetky vlasy - pramene vlasov dole a novo ich aplikovať s novým "keratínom". Na základe týchto skutočností predávajúci nevie poskytnúť záruku absolútnej spokojnosti na zlepené spoje "keratínom" - lepidlom. Keratínové, mikroringové, nanoringové pramene označené číslami farieb 60,613 blond odtiene sú upravované na požadovaný odtieň zosvetľovaním zo svetlých panenských vlasov, špecialnou technológiou, kde dochádza k minimálnemu poškodzovaniu vlasu. Farba číslo 8 svetlá hnedá je obdobne upravená minimálnym zosvetlením z tmavšie hnedých prameňov. Farba 1 uhlová čierna je upravená farbením na čisto čiernu farbu. Pojem panenské vlasy sa berie pred prvou úpravou vlasov, ktorá je vykonaná pred dodaním vlasov zákazníkovi v závislosti podľa toho aký typ a farbu si zákazník vyberie. Odtiene 1b, 2, 4, 6 sú prirodzené farby vlasov, ktoré neboli farbené avšak prirodzená farba vlasov nemusí byť na všetkých miestach copu, prameňov rovnaká.  

Každý druh, typ ľudských vlasov je špecifický, preto kupujúci musí pri kúpe výrobkov sám zvážiť či daný druh vlasov je pre jeho potreby vhodný a za výber tovaru kupujúcim nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Kupujúci preberá zodpovednosť za použitie výrobkov obzvlášť ľudských vlasov a to prvým akýmkoľvek zásahom do nich.

Predávajúci dodáva kupujúcemu len tovar a neposkytuje kupujúcemu školenia týkajúce sa profesionálnych kaderníckych a iných odborných školení.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za použitie ľudských vlasov, za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony vykonávané, prevedené a vykonané na tovar a s tovarom, ako aj za záruku za akékoľvek úkony, ktorými sa spôsobí poškodenie, znehodnotenie resp. zničenie tovaru, za následky resp. výsledky použitia výrobku a za akékoľvek prípadné následne takto vzniknuté škody, poškodenia a iné ujmy.

Záruku za ľudské vlasy není možné poskytnúť po uskutečnenom úkone na nich, vzhľedom k tomu, že samotný ľudský vlas je obzvlášt citlivým materiálom a akýmkolvek úkonom je možné ho narušiť, změniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atd. . , Pričom mieru není možné z povahy samotného výrobku určiť.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu tovaru. Za vadu tovaru sa nepovažuje tiež poškodenie tovaru pri zanedbaní odporúčaní, upozornení a oznámení predávajúceho a zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie tovaru po jeho dodaní kupujúcemu. 
 
Kupujúci berie na vedomie, že každé predĺženie, alebo zahustenie vlasov zaťažuje vlastné korienky vlasov a môže spôsobiť následné vypadávanie vlastných vlasov. Kupujúci je oboznámený s tým, že každý z použitých a zakúpených materiálov (mikrokroužky, pásky, parochne, vlasy ľudské, zakončenie na vlasoch, ako aj iný použitý materiál) môže u citlivejších ľudí na rôzne farby, kovy, obsiahnuté látky a použité materiály vo výrobkoch vyvolať rôzne alergické reakcie, napr.. sčervenanie pokožky, svrbenie hlavy, zvýšenie citlivosti pokožky a iné. Tieto nečakane vyvolané alergické reakcie nie sú chybou výrobku. Predávajúci nemôže dopredu vedieť u koho tieto alergické reakcie vzniknú a preto nepreberá zodpovednosť za takto vzniknutý stav a vzniknuté následky. Kupujúci musí sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku (otestovať si ho, či vyhovuje) a kupujúci sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a takto vzniknuté následky. V prípade spozorovania akýchkoľvek neprirodzených reakcii je povinnosťou kupujúceho okamžite bezodkladne odstrániť použité príčesky, parochne, nadpojené pramene vlasov aj ďalší použitý materiál z hlavy. 
 
Kupujúci berie na vedomie všetky vydané odporúčania, upozornenia a oznámenia predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach a verejne prístupné na internetovej stránke predávajúceho www.sexyvlasy.sk. Návod na starostlivosť o produkty z ľudských vlasov je vždy priložený k tovaru. V prípade ich nedodržania, nerešpektovania alebo podcenenia stráca nárok na reklamáciu vady tovaru. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za takto vzniknuté akékoľvek škody, poškodenia a iné spôsobené ujmy. 
 
Potvrdením vytvorenej objednávky, kupujúci berie na vedomie tieto obchodné podmienky. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
Tovar je možné zakúpiť si na základe vytvorenej objednávky. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu, prevedenia a zloženia predávaného tovaru. Kupujúci bude pred samotnou kúpou oboznámený so súčasným stavom ponuky. Hmotnosť tovaru vlasov je vždy uvedená vrátane pomocného materiálu uchytenie prameňov vlasov, ako aj ďalších viazacích a upevňovacích materiálov. Kupujúci má možnosť zvoliť si požadované pomocné uchytenie alebo žiadne. 
 
V prípade, že kupujúcemu nie sú jasne niektoré body, alebo vyjadrenia v týchto Obchodných podmienkach má povinnosť konzultovať tieto nejasnosti s predávajúcim dopredu pred kúpou tovaru resp, pred samotným použitím zakúpeného tovaru. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s ktorýmkoľvek bodom, alebo vyjadrením týchto Obchodných podmienok predávajúceho je povinný okamžite po obdržaní / prevzatí zakúpeného tovaru, tovar obratom vrátiť predávajúcemu v neporušenom obale a nepoužitý späť spolu s dokladom o kúpe tovaru (faktúrou) a doprovodným listom o vrátenie tovaru. Predávajúci po obdržaní takého nepoužitého tovaru v neporušenom obale spolu s dokladom o kúpe a sprievodným listom v lehote 14dní zašle kupujúcemu celú kúpnu sumu predávajúcemu späť. V tomto prípade, ak pri vrátení tovaru bude chýbať niektorá z podstatných súčasti (nepoužitý tovar, doklad o kúpe, sprievodný list) predávajúci bude čakať bez vyzvania kupujúceho doručenia všetkých troch náležitosti a až po obdržaní všetkých náležitosti zašle obratom kupujúcemu celú kúpnu sumu tovaru. V prípade, že kupujúci po obdržaní tovaru obratom nevráti nepoužitý zakúpený tovar v pôvodnom balení späť kupujúcemu má sa za to, že kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami predávajúceho v celom rozsahu a bezvýhradne. 
 
Obchodné podmienky predávajúceho sú vždy uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.sexyvlasy.sk . 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Kupujúci bude pred kúpou informovaný o prípadnej zmene v Obchodných podmienkach predávajúceho.

 

 Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

vyber farby vlasov