Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.
 3. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópia faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
 5. Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť jedným z nasledovných spôsobov a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy:

A/ Vyplnením formuláru na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ktorý je možné si stiahnuť v sekcií Odstúpenie od zmluvy, vytlačiť a zaslať na e-mail: storno@sexyvlasy.sk alebo na adresu predávajúceho: Something Nice s.r.o., Novomeského 2688/2, 911 08 Trenčín

B/ Vyplnením formuláru Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý bol priložený spolu s faktúrou pri dodaní tovaru a zaslať na e-mail: storno@sexyvlasy.sk alebo na adresu predávajúceho: Something Nice s.r.o., Novomeského 2688/2, 911 08 Trenčín

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované k vybaveniu požiadavky, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 2. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim
 4. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 2. V prípade uplatnenia výmeny tovaru (zmena veľkosti, príp. farebného vyhotovenia tovaru) zo strany spotrebiteľa, spotrebiteľ nám zašle e-mail na info@sexyvlasy.sk s presne špecifikovanou požiadavkou výmeny a vybraným tovarom podľa e-shopu www.sexyvlasy.sk a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vytlačeným sumárom požiadavky, ktorý bol odoslaný na adresu predávajúceho:

Something Nice s.r.o.

Novomeského 2688/2

911 08 Trenčín

email: info@sexyvlasy.sk  telefón: +421 902 500 090

Po prevzatí tovaru predávajúcim, predávajúci zrealizuje výmenu tovaru v lehote 30 dní odo dňa prijatia tovaru.

 

 • Stiahnite si formulár odstúpenie od zmluvy                        ( >>>>TU <<<<)   
 • Formulár odstúpenie od zmluvy vyplnte
 • Vyplnený nám ho zašlite na e-mail: storno@sexyvlasy.sk
 • Vrátený tovar spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy nám zašlite doporučene na adresu: 

                                          Something Nice s.r.o.
                                          Novomeského 2688/2
                                          91108 Trenčín

Upozornenie: Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za zásielky zaslané ako obyčajné listové zásielky bez podacieho čísla. Zásielky nám zasielajte doporučene. 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

vyber farby vlasov